testЮридически барометър е гражданска инициатива за наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от сдружение Център за правни инициативи с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Целта на Юридически барометър е представяне на периодични анализи на състоянието на правния ред на основата на система от преимуществено количествени показатели. Това позволява да се направят обективни изводи и да се избегне често открояващата се в други подобни изследвания склонност за ценностни съждения и политически оценки. Доколкото познаването и спазването на правния ред е функция на степента на зрялост на обществото и на доверието, което то има към публичните институции, изследването включва и проучване на общественото мнение.

Юридически барометър  излиза два пъти годишно, като всеки брой обхваща период от 6 месеца.
В случай че желаете да получавате всеки брой на Юридически барометър автоматично, можете да заявите това от  тук.

Юридически барометър, Брой 15, януари – юни 2017

Юридически барометър, Брой 14, юли – декември 2016

Юридически барометър, Брой 13, януари – юни 2016

Юридически барометър, Брой 12, юли – декември 2015

Юридически барометър, Брой 11, януари – юни 2015

Юридически барометър, Брой 10, юли – декември 2014

Юридически барометър, Брой 9, януари – юни 2014

Юридически барометър, Брой 8, юли – декември 2013

Юридически барометър, Брой 7, януари – юни 2013

 

Юридически барометър, Брой 6, юли – декември 2012

 

Юридически барометър, Брой 5, януари – юни 2012

Юридически барометър, Брой 4, юли – декември 2011

Юридически барометър, Брой 3, януари – юни 2011

 

Юридически барометър, Брой 2, юли – декември 2010

 

Юридически барометър, Брой 1, януари – юни 2010