За проекта

Близо десет години след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители обществото е силно разделено в отношението си към частното съдебно изпълнение. Бизнесът многократно е изразявал своята подкрепа, докато сред гражданите все повече се засилва недоволството срещу системата. Проектът има за цел да инициира дебат относно състоянието и бъдещето на системата на ЧСИ с участието на всички заинтересовани страни, като представи независим външен поглед върху функционирането й и предложи мерки за нейното усъвършенстването. В рамките на проекта ще бъде извършен правен икономически анализ на състоянието и функционирането на системата на частното съдебно изпълнение, придружен от план за действие с конкретни препоръки и мерки за усъвършенстването й. Партньор по проекта е Камарата на частните съдебни изпълнители.

Откриваща конференция

       

 


Всички документи по проекта са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на тези документи се носи от сдружение „Център за правни инициативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.


НАЗАД