ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Центърът за правни инициативи е сдружение, което си поставя за цел да насърчава дебата за актуалното състояние и перспективите за развитие на българската правна система, да подпомага изследванията и обучението в областта на фундаменталните и отрасловите правни науки, както и да иницира дискусии относно механизмите за взаимодействие между правовата държава и гражданското общество.
За постигането на тези цели сдружението осъществява научноизследователски програми, организира и участва в конференции и други форуми по теми, свързани с тези цели, предоставя резултатите от направените изследвания на заинтересованите национални, регионални и европейски институции с оглед на необходимосттта от модернизиране на правната система.